Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) (ดู : 72) 29 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว กองคลัง (ดู : 56) 28 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนน 1 ถัง (สำนักปลัด) (ดู : 56) 11 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนน 47 ถัง (สำนักปลัด) (ดู : 49) 11 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 52) 9 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 99) 2 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (ดู : 175) 6 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ดู : 191) 4 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (ดู : 183) 3 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ดู : 172) 5 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ดู : 174) 3 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 (ดู : 229) 8 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 251) 2 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 208) 6 ม.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (ดู : 234) 9 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 215) 9 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 (ดู : 239) 9 ก.ย. 2563
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาท่าเทียบเรือ ท่าที่ 5 (ดู : 289) 22 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 269) 9 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 288) 2 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 278) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 304) 29 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 275) 5 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 305) 5 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณท่าเทียบเรือที่ 5 - 6 หมู่ที่ 2 (ดู : 298) 3 ก.พ. 2563
การเปิดเผยราคากลาง (ดู : 300) 9 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (ดู : 297) 6 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 19 รายการ (ดู : 235) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 251) 24 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 260) 11 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 246) 8 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 262) 4 ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 215) 2 ต.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู (ดู : 257) 17 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 245) 3 ก.ย. 2562
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 255) 19 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 253) 6 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 260) 23 ก.ค. 2562
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 247) 23 ก.ค. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 (ดู : 251) 3 ก.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 (ดู : 253) 10 มิ.ย. 2562
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 265) 31 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัด (ดู : 259) 21 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(สายกุโบร์ ถึง บ้านนางบุหลาด ลามาก) (ดู : 264) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(จากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านบาเด็น ปูหยัง) (ดู : 257) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(จากบ้านบัยนี ลามาก ถึง รั้วโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้) (ดู : 258) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(บ้านนายบาราเหม จางวาง ถึง แยกบ้านนายอารีย์ เหะหมัด) (ดู : 256) 14 พ.ค. 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีต(สามแยกร้านน้ำชานายอาราสาด จางวาง ถึงบ้านนายบาราเหม จางวาง )เสริมเหล็ก (ดู : 267) 14 พ.ค. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 (ดู : 253) 3 พ.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงทางถนนเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายกุโบร์ ถึง บ้านนางบุหลาด ลามาก) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 94.00 เมตร หนาเฉลี่ยน 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 188.00 ตารางเมตร (ดู : 265) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านหวันนัน เหมปันดัน ถึง กุฏบร์บ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ผิวจราจร กว้าง 2.50 เมตร ระยะทาง 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 512.50 ตารางเมตร (ดู : 261) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบัยนี ลามาก ถึง รั้วโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 182.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 364.00 ตารางเมตร (ดู : 255) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทางเดินทางคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากกองทุนหมู่บ้าน ถึง บ้านบาเด็น ปูหยัง)หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 96.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192.00 ตารางเมตร (ดู : 247) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 80.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 160.00ตารางเมตร (ดู : 247) 19 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 87.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 217.50 ตารางเมตร (ดู : 248) 19 เม.ย. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 (ดู : 259) 5 เม.ย. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (หน้าบ้านนายลาเอ็น นาอา) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ ขนาดรางกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 4.90 เมตร (ดู : 245) 26 มี.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายวาหาบ เต๊ะปูยู ถึง บ้านนายรอเชด ขุนเศษ) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.60 ยาว 12.00 เมตร (ขนาดรางกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร (ดู : 249) 26 มี.ค. 2562
สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (ดู : 271) 4 มี.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 (ดู : 288) 8 ก.พ. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : saraban@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs