Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
นายชัยนันท์ หลงสาม๊ะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
  ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 1)
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 18)
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 58)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ดู : 9)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ดู : 21)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 (ดู : 58)
ประมวลภาพกิจกรรม องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 
โครงการฝึกทักษะกีฬาภาคฤดูร้อนครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภทกีฬาฟุตบอล รุ่นอายุ ๘-๑๒ ปี
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกซ้อมอมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตำมะลังรักษ์สะอาด ปีงบประมาณ 2564 โดยมี กิจกรรม Big cleaning day
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเยาวชน ตำมะลังรักษ์สิ่งแวดล้อม ปีงบประมาณ 2564
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเชิดชูเกียรติบุคคลที่มี ความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม และจริยธรรม ในการปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของบุคลากร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมมัคคุเทศก์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
กิจกรรมกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรค COVID 19 และฝึกทำหน้ากากอนามัย
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกทำไม้กวาดดอกหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บ้านเหนือคลอง จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
"เด็กไทยยุคใหม่ รู้รักสามัคคี รู้หน้าที่พลเมืองไทย" วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันเรือพาย ครั้งที่10 ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
การประชาคมเพื่อจัดทำและทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ มัสยิดแสงอิสลามมียะห์ หมู่ที่ 2 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการชาวตำมะลังร่วมใจป้องกันภัยไข้เลือดออก ปีงบประมาณ 2562ในวันพรุ่งนี้ วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง การแต่งกายเสื้อสีเหลือง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการตำมะลังปลอด โรคพิษสุนัขบ้า รณรงค์ฉีดวัคซีน​ป้องกันโรคพิษ​สุนัข​บ้า ณ ม.1 บ้านกาลันบาตู ต.ตำมะลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 แข่งขันในวันที่ 23-26 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆประจำปีงบประมาณ 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ ประจำปี 2562 ในวันที่ 28 มีนาคม 2562 ณ อาหารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1ตำบลตำมะลัง อ.เมือง จ.สตูล
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ในวันที่ 21 ก.พ.2562 เวลาประมาณ 09.00 น. ผู้บริหารและพนักงานทุกคนร่วมกิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการวันเด็กแห่งชาติ 2562 วันที่ 12 มกราคม 2562
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561
 
  อ่านรายละเอียด  
 
ข่าวรับสมัครงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป (ดู : 54)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่ พนักงานดับเพลิง (ดู : 60)
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปปฏิบัติหน้าที่พนักงานดับเพลิง (ดู : 141)
แหล่งท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ตำบล
 
ณ ตำมะลัง หัวมังกร
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
เที่ยวตำมะลัง ดูนกอินทรีย์
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
วิถีชีวิตชาวบ้านชุมชนตำบลตำมะลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
 
ท่าเรือตำมะลัง
 
  อ่านรายละเอียด  
 
  วีดีโอ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
 
 
 
  หนังสือสั่งการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง
  กระดานสนทนา   ตั้งกระทู้ใหม่       ดูทั้งหมด     
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : 6910110@dla.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs