Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 5) 2 ต.ค. 2563
คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 (176/2563) เมื่อ 17 กันยายน 2563 (ดู : 14) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 17) 8 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 27) 7 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 20) 7 เม.ย. 2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 35) 2 เม.ย. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 67) 20 ก.พ. 2563
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (ดู : 56) 18 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 49) 27 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ดู : 52) 29 ธ.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 39) 27 ธ.ค. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 (ดู : 40) 1 พ.ย. 2562
เอกสารแนะนำประชาสัมพันธ์ (ดู : 62) 30 ต.ค. 2562
คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1(34/2562) เมื่อ 31 ก.ค. 2562 (ดู : 60) 31 ก.ค. 2562
การเเข่งขันเรือพาย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (ดู : 58) 20 ก.ค. 2562
ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายัง อบต.ตำมะลัง ผ่าน Traffy Fondue :แอปพลิเคชั่นแจ้งและติดตามปัญหาเมือ (ดู : 61) 11 ก.ค. 2562
ขอเชิญสมัคร การแข่งขันเรือพาย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (ดู : 60) 26 มิ.ย. 2562
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสั่งคม (ดู : 58) 31 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบlTAS ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 74) 2 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 16) 10 เม.ย. 2562
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 73) 2 เม.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 86) 1 เม.ย. 2562
ขอเชิญชม และรับสมัครแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 (ดู : 76) 22 มี.ค. 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ] เมื่อ 4 มีนาคม 2562 (ดู : 15) 4 มี.ค. 2562
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม (ดู : 101) 8 ม.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ กอ.รมน.จังหวัดสตูล บ้านเขาไคร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ดู : 111) 26 ธ.ค. 2561
กิจกรรมตำมะลัง Big Cleaning Day ตามโครงการตำมะลังรักษ์สะอาด ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 25 ธ.ค. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 104) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562 (ดู : 116) 26 พ.ย. 2561
ข้อมูลการให้บริการประชาชนตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 129) 15 พ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 121) 15 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์ต้านภัยไข้เลือดออก (ดู : 748) 12 พ.ย. 2561
องค์ความรู้โรคมือ เท้า ปาก (ดู : 368) 12 พ.ย. 2561
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการงานด้านต่างๆประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 82) 1 พ.ย. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562  เมื่อ 17 ต.ค. 2561 (ดู : 381) 17 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  เมื่อ 04 ต.ค. 2561 (ดู : 751) 4 ต.ค. 2561
สรุปจำนวนและประเภทเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2561 (ดู : 64) 3 ต.ค. 2561
ประกาศ องคืการบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร  เมื่อ 28 ก.ย. 2561 (ดู : 365) 28 ก.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ และฝนตกหนักบริเวณประเทษไทย   เมื่อ 24 ส.ค. 2561 (ดู : 986) 24 ส.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง เตินภัยประชาชนและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย  เมื่อ 07 ส.ค. 2561 (ดู : 347) 7 ส.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ตำบลตำมะลังร่วมลงนามปฏิญานตนเนื่องในวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ในช่วงเข้าพรรษา (แบบออนไลน์) ผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th  เมื่อ 06 ส.ค. 2561 (ดู : 446) 6 ส.ค. 2561
ประกาศจาก องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง เตือนภัยน้ำท่วม ฉบับที่ 4 ด เมื่อ 20 ก.ค. 2561 (ดู : 367) 20 ก.ค. 2561
ประกาศ เรื่อง เตือนภัยน้ำท่วม ฉบับที่ 8 (2282561)  เมื่อ 12 ก.ค. 2561 (ดู : 641) 12 ก.ค. 2561
ประกาศ เรื่องเตือนภัยน้ำท่สม ฉบับที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร  เมื่อ 10 ก.ค. 2561 (ดู : 471) 10 ก.ค. 2561
รายงานการประชุมการรับความเห็นของประชาชนโครงการขยะพิษแลกไข่ (ดู : 56) 4 มิ.ย. 2561
ประกาศ เรื่อง การป้องกันภัยหนาว ภัยแล้ง และระมัดระวังอัคคีภัย เมื่อ 09 ม.ค. 2560 (ดู : 572) 9 ม.ค. 2561
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง กำหนดยื่นแบบชำระภาษีบำรุงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2561  เมื่อ 03 ม.ค. 2561 (ดู : 566) ม.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถส.) เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 (ดู : 661) 26 ธ.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์โครงการ "ศูนย์ช่าง กพร. บริการประชาชน"  เมื่อ 26 ธ.ค. 2560 (ดู : 364) 26 ธ.ค. 2560
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อ 18 ธ.ค. 2560 (ดู : 641) 18 ธ.ค. 2560
ประกาศใช้แผนดำเนินงาน งบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อ 29 ธ.ค. 2558 (ดู : 756) 29 ต.ค. 2560
รายงานผลการปฏิบัติงานเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560  เมื่อ 03 ต.ค. 2560 (ดู : 475) 3 ต.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ เลี่ยงใช้ภาชนะโฟมกับพลาสติก ไกลโรคภัย ไร้สารพิษ เมื่อ 01 ส.ค. 2560 (ดู : 649) 1 ส.ค. 2560
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับจ้าง โครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก  เมื่อ 04 ก.ค. 2560 (ดู : 970) 4 ก.ค. 2560
ขอเชิญเที่ยวงานการแข่งขันเรือพายประจำปี 2560 ครั้งที่8เมื่อ 14 มิ.ย. 2560 (ดู : 465) 14 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหกรรมไกล่เกลี่ยข้อพิพาทกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เมื่อ 13 มิ.ย. 2560 (ดู : 350) 13 มิ.ย. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง เตือนภัยน้ำท่วม ฉบับที่ 2  เมื่อ 04 มิ.ย. 2561 (ดู : 138) 4 มิ.ย. 2560
ประชาสัมพันธ์ 9 วิธีป้องกันตัวจากฟ้าผ่ารับมือหน้าฝนนี้  เมื่อ 26 พ.ค. 2560 (ดู : 769) 26 พ.ค. 2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง เตือนภัยน้ำท่วม ฉบับที่ 1  เมื่อ 25 พ.ค. 2561 (ดู : 177) 25 พ.ค. 2560
ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558-2560)  เมื่อ 18 พ.ค. 2559 (ดู : 897) 18 พ.ค. 2560
ขอเชิญเที่ยววันเต่าโลก ครั้งที่3 วันที่ 19-23 พ.ค. 2560 เมื่อ 09 พ.ค. 2560 (ดู : 348) 9 พ.ค. 2560
 
 หน้า  1 |  2 | 
 
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : office@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs