Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 10) 12 ม.ค. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สตูลไสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้" (ดู : 9) 11 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ (ดู : 17) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 14) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ดู : 8) 22 ธ.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของอปท. (ดู : 26) 8 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 (ดู : 52) 22 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 63) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 33) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ตำมะลัง (ดู : 51) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 30) 4 ต.ค. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) (ดู : 39) 2 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 41) 18 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 41) 18 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 43) 16 ส.ค. 2564
ขอเชิญสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 45) 5 ส.ค. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) (ดู : 44) 3 ส.ค. 2564
รายงานผลโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ฯ (ถุงยังชีพ) (ดู : 44) 21 มิ.ย. 2564
ประกาศ บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับความช่วยเหลือประชาชน (ดู : 75) 8 มิ.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยและประสบภาวะในการดำรงชีพที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID 19) (ดู : 74) 19 พ.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ดู : 93) 4 พ.ค. 2564
ประกาศคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน (ดู : 43) 29 เม.ย. 2564
รายงานสรุปเรื่องร้องเรียน (ดู : 65) 2 เม.ย. 2564
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 92) 30 มี.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ดู : 151) 8 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 (ดู : 122) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 (ดู : 116) 29 ธ.ค. 2563
ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ดู : 8) 22 ธ.ค. 2563
เรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2563 (ดู : 149) 27 ต.ค. 2563
ประกาศเรื่อง ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2563 (ดู : 153) 2 ต.ค. 2563
คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 3 (176/2563) เมื่อ 17 กันยายน 2563 (ดู : 173) 17 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ขยายเวลาการดำเนินการตามพระราชบัญยัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2563 (ดู : 147) 8 ก.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 163) 7 เม.ย. 2563
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำการขุดดินและถมดินในสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 185) 7 เม.ย. 2563
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ดู : 191) 2 เม.ย. 2563
แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน (ดู : 40) 10 มี.ค. 2563
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 229) 20 ก.พ. 2563
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน (ดู : 222) 18 ก.พ. 2563
ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง (ดู : 197) 27 ม.ค. 2563
ขอเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 (ดู : 230) 29 ธ.ค. 2562
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 176) 27 ธ.ค. 2562
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี 2562 (ดู : 155) 1 พ.ย. 2562
เอกสารแนะนำประชาสัมพันธ์ (ดู : 178) 30 ต.ค. 2562
คลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้และฝนตกหนักบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 1(34/2562) เมื่อ 31 ก.ค. 2562 (ดู : 170) 31 ก.ค. 2562
การเเข่งขันเรือพาย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (ดู : 164) 20 ก.ค. 2562
ท่านสามารถแจ้งข้อร้องเรียนมายัง อบต.ตำมะลัง ผ่าน Traffy Fondue :แอปพลิเคชั่นแจ้งและติดตามปัญหาเมือ (ดู : 180) 11 ก.ค. 2562
ขอเชิญสมัคร การแข่งขันเรือพาย ครั้งที่ 10 ประจำปี 2562 (ดู : 166) 26 มิ.ย. 2562
ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ จากกองสวัสดิการสั่งคม (ดู : 172) 31 พ.ค. 2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมตอบแบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้เสียในระบบlTAS ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 184) 2 พ.ค. 2562
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 125) 10 เม.ย. 2562
รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 187) 2 เม.ย. 2562
โครงการฝึกอบรมอาชีพต่างๆประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 212) 1 เม.ย. 2562
ขอเชิญชม และรับสมัครแข่งขันกีฬาตำมะลังเกมส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 (ดู : 192) 22 มี.ค. 2562
แจ้งประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัยและป้องกันภัยแก่ประชาชน ] เมื่อ 4 มีนาคม 2562 (ดู : 122) 4 มี.ค. 2562
โครงการยกย่องเชิดชูเกียรติขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ที่มีความซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม (ดู : 217) 8 ม.ค. 2562
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ระหว่างวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามแนวพระราชดำริ กอ.รมน.จังหวัดสตูล บ้านเขาไคร อำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล จัดโดย สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ดู : 273) 26 ธ.ค. 2561
กิจกรรมตำมะลัง Big Cleaning Day ตามโครงการตำมะลังรักษ์สะอาด ปีงบประมาณ 2562 ในวันที่ 25 ธ.ค. 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 220) 25 ธ.ค. 2561
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่องการยื่นแบบและชำระภาษีค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี 2562 (ดู : 228) 26 พ.ย. 2561
ข้อมูลการให้บริการประชาชนตามภารกิจงานขององค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง ประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 256) 15 พ.ย. 2561
รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 (ดู : 233) 15 พ.ย. 2561
 
 หน้า  1 |  2 |  3 | 
 
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : 6910110@dla.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs