Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
   กิจการสภา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่น
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   นโยบายการหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
   รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
   การโอน การแก้ไข เปลี่ยนแปลง คำชี้แจง งบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่่นใดโดยธรรมจรรยา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อ วันที่
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 3) 19 มิ.ย. 2567
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่อกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย อบต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตู่ล จำนวน 1 คัน (กองสาธารณสุข ฯ ) โดยวิธีคัดเลือก (ดู : 11) 29 พ.ค. 2567
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (จากบ้านนายปกรณ์ ทองขาว - สามแยกศาลาอเนกประสงค์) หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800.00 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1a/2566) โดยวิธีึคัดเลือก (ดู : 58) 8 พ.ค. 2567
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อ ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (หน้าโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ถึง บ้านนายสุทน บุตรเนตร) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 241.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 482.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง ที่ 2/2566 (ดู : 45) 12 มี.ค. 2567
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สามแยกกูโบร์ - มัสยิดเก่าบ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แบบเลขที่ 3/2566 (ดู : 65) 12 มี.ค. 2567
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีม๊ะ หลงกูนัน - บ้านวีณา เอียดใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ส่วนที่ 1 ปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล กวาง 2.00 เมตร ยาว 27.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 55.00 ตร.ม) ส่วนที่ 2 ปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. กว้าง 2.00 เมตร ยาว 1.50 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 3.00 เมตร) ส่วนที่ 3 เสริมผนังคูกว้าง 0.10 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.10 เมตร ยาว 13.00 เมตร ส่วนที่ 4 ซ่อมแซมฝาคูเหล็ก จำนวน 9 ฝา (เปลี่ยน) ตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังกำหนด แบบเลขที่ 7/2562 (ดู : 58) 11 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศาลาท่าเทียบเรือศาลากำนัน ม.2 บ้านตำมะลังเหนือ ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล รายละเอียดตามแบบแปลนอบต.ตำมะลังกำหนด แบบเลขทึี่ 1/2563 (ดู : 48) 11 มี.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศาลาท่าเทียบเรือท่าที่ 1 ม.3 บ้านตำมะลังใต้ ต.ตำมะลัง อ.เมืองสตูล จ.สตูล จำนวน 1 แห่ง (ดู : 311) 27 ก.พ. 2567
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายหน้าโรงเรยนบ้านตำมะลังเหนือ ถึง สามแยกกูโบร์) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 168.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด แบบเลขที่ 4/2566 (ดู : 58) 12 ก.พ. 2567
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567 (ดู : 125) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศาลาท่าเทียบเรือท่าที่ 1 หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1/2566) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 54) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมสะพานศาลาท่าเทียบเรือศาลากำนัน หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ ตำบลตำมะลัง อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 1/2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 45) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายบ้านนางตีม๊ะ หลงกูนัน ถึง บ้านนางวีณา เอียดใหญ่) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ (ตามแบบแปลน อบต.ตำมะลัง กำหนด แบบเลขที่ 7/2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 50) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (หน้าโรงเรียนบ้านตำมะลังใต้ ถึง บ้านนายสุทิน บุตรเนตร)) หมู่ที่ 3 บ้านตำมะลังใต้ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 251.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 482.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 78) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สายหน้าโรงเรียนบ้านตำมะลังเหนือ ถึง สามแยกกุโบร์) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ กว้าง 2.50 เมตร ยาว 1680.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 420.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 91) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนทางเดินเท้า คสล. (สามแยกกุโบร์ - มัสยิดเก่าบ้านตำมะลังเหนือ) หมู่ที่ 2 บ้านตำมะลังเหนือ กว้าง 2.00 เมตร ยาว 340.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680.00 ตารางเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 69) 2 ม.ค. 2567
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสิรม(นม) (ดู : 107) 23 พ.ค. 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอกราคา จ้างปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (ดู : 108) 26 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย (ดู : 113) 2 ก.พ. 2566
ประกาศ เชิญชวนเข้ายื่นข้อเสนอจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าว (ดู : 151) 19 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องกระจายข่าวชนิดไร้สาย (ดู : 151) 17 ม.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง(รถยนต์ส่วนกลาง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ดู : 217) 29 พ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อรถบบรทุก (ดีเซล) (ดู : 307) 29 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงานแบบล้อเลื่อน มีพนักพิง จำนวน 1 ตัว กองคลัง (ดู : 272) 28 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนน 1 ถัง (สำนักปลัด) (ดู : 279) 11 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังน้ำสแตนเลส ขนาดความจุ 1,000 ลิตร จำนน 47 ถัง (สำนักปลัด) (ดู : 240) 11 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน 1 ตัว (สักนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ดู : 250) 9 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ดู : 320) 2 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2564 (ดู : 409) 6 ก.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2564 (ดู : 427) 4 มิ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2564 (ดู : 448) 3 พ.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2564 (ดู : 421) 5 เม.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 (ดู : 433) 3 มี.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2564 (ดู : 513) 8 ก.พ. 2564
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 479) 2 ก.พ. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2563 (ดู : 439) 6 ม.ค. 2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2563 (ดู : 450) 9 พ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 (ดู : 468) 9 ต.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2563 (ดู : 467) 9 ก.ย. 2563
การเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงศาลาท่าเทียบเรือ ท่าที่ 5 (ดู : 526) 22 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 (ดู : 470) 9 ก.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (ดู : 524) 2 มิ.ย. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2563 (ดู : 520) 14 พ.ค. 2563
ประกาศเรื่องขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก (ดู : 527) 29 เม.ย. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (ดู : 515) 5 มี.ค. 2563
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 (ดู : 541) 5 ก.พ. 2563
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันตลิ่งพังบริเวณท่าเทียบเรือที่ 5 - 6 หมู่ที่ 2 (ดู : 541) 3 ก.พ. 2563
การเปิดเผยราคากลาง (ดู : 552) 9 ม.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ.2562 (ดู : 566) 6 ม.ค. 2563
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 19 รายการ (ดู : 465) 26 ธ.ค. 2562
ประกาศเรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 495) 24 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (ดู : 499) 11 ธ.ค. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 (ดู : 490) 8 พ.ย. 2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 (ดู : 492) 4 ต.ค. 2562
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (ดู : 438) 2 ต.ค. 2562
การเปิดเผยราคากลางโครงการบุกเบิกถนนผิวจราจร หมู่ที่ 1 บ้านกาลันบาตู (ดู : 518) 17 ก.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 (ดู : 508) 3 ก.ย. 2562
ประกาศ อบต.ตำมะลัง เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้าง (ดู : 527) 19 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 (ดู : 511) 6 ส.ค. 2562
ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงถนนทางเดินเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ดู : 494) 23 ก.ค. 2562
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : saraban@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs