Change Language Thai English
หน้าแรก | ประชาสัมพันธ์ | จัดซื้อจัดจ้าง | ประมวลภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา
   
องค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 เบอร์โทร 074-750-910 fax 074-750-910  
 
หน้าแรก
   ข้อมูลทั่วไป
   วิสัยทัศน์/พันธกิจ
   นโยบาย/ยุทธศาสตร์
   โครงการสำคัญ
   งบประมาณ
   โครงสร้างองค์กร
   อำนาจหน้าที่
   กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   ข้อมูลผู้บริหาร
   สายตรงนายก
   เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
   การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
   รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
   นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy )
   นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
   รายงานผลการตรวจสอบอุปกรณ์ป้องกันภัย
   งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
   การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์
   กิจการสภา
 
แผนการพัฒนา
   แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
   แผนการดำเนินงาน
   การประเมินผลแผนพัฒนา
   ข้อบัญญัติ
   แผนอัตรากำลัง
   แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
   แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
   ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
   คู่มือสำหรับประชาชน
   ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
   ITA
   คำสั่ง/ประกาศ
   แผนดำเนินงานประจำปี
   คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
   ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   E-Service
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
   นโยบายการหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
   หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ช่องทางเเจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
   ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
   การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
   การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
   แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตประจำปี
   มาตรการเผยเเพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
   มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
   การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
   แผนพัฒนาบุคลากร
   แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
รายงาน
   รายงานการประชุมสภา
   รายงานทางการเงิน
   งบแสดงฐานะทางการเงิน
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
   รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
   รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
   รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
   รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)
   รายงานผลการบริหารเเละพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
   กิจการสภา
   รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
   รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
   มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
   รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่่นใดโดยธรรมจรรยา
ทำเนียบบุคลากร
   คณะผู้บริหาร
   สมาชิกสภา
   หัวหน้าส่วนราชการ
    สำนักปลัด
    กองคลัง
    กองช่าง
    กองสาธารณสุข
    กองการศึกษา
    กองสวัสดิการสังคม
   กำนันผู้ใหญ่บ้าน
 
สำหรับผู้ดูแลระบบ
 
 
 
 
แบบสอบถามความพึงพอใจ
ต่อการให้บริหาร
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
สาธารณูปโภค
การบริหารงาน
การให้บริการ
การศึกษา
เริ่มนับสถิติการเข้าชม
เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อ วันที่
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเป็นคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำ อบต.ตำมะลัง (ดู : 53) 5 ก.พ. 2567
ประชาสัมพันธ์ การประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -2570) ระหว่างวันที่ 29 - 31 มกราคม 2567 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 3 (ดู : 48) 22 ม.ค. 2567
ประชาสัมพันธ์‼️ ขยายเวลาภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 (ดู : 127) 24 พ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 (ดู : 119) 3 ส.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ กติกาแข่งขันกีฬาเก็บขยะ (ดู : 118) 11 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบภัยพิบัติ(วาตภัย) (ดู : 57) 4 ก.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง รายชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบภัยพิบัติ)วาตภัย) (ดู : 79) 13 มิ.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 (ดู : 81) 31 พ.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 64) 30 พ.ค. 2566
ประกาศ เรื่อง รับสมัครสาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร ประจำปี 2566) (ดู : 78) 2 พ.ค. 2566
การรับสมัครส่งทีมแข่งขัน (ดู : 75) 13 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล (ดู : 86) 12 เม.ย. 2566
ประกาศ เรื่อง พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่ 3) (ดู : 77) 3 เม.ย. 2566
ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี 2566 (ดู : 91) 3 มี.ค. 2566
ประกาศราคาประเมินของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในจังหวัดสตูล รอบบัญชี พ.ศ.2566 - 2569 (ดู : 88) 3 มี.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและทำหมันสุนัขและแมว ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 118) 10 ก.พ. 2566
ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ประจำปี 2566 (ดู : 98) 6 ก.พ. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 104) 9 ม.ค. 2566
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ตำบลตำมะลังเข้าร่วมรับความชี้แจงกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่งในบริเวณจังหวัดสตูล พ.ศ.2565 (ดู : 113) 4 ม.ค. 2566
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง เปิดรับขึ้นทะเบียนสุนัขและแมว เพื่อรับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ดู : 127) 20 ธ.ค. 2565
รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 % เชิญชวนสวมหมวกนิรภัย (ดู : 126) 16 ธ.ค. 2565
กำหนดประชุมประชาคมระดับหมู่บ้าน เพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) (ดู : 123) 14 ธ.ค. 2565
ประชาสัมพันธ์รณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100% เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (ดู : 130) 1 ธ.ค. 2565
คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 170) 6 ต.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พ.ศ.2565 (ดู : 184) 5 ก.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ (ดู : 56) 7 ส.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) (ดู : 58) 22 ก.ค. 2565
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่ 2) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 185) 27 มิ.ย. 2565
โครงการเยาวชนตำมะลังอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (ดู : 188) 20 มิ.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ราชื่อประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากประสบภัยพิบัติ (วาตภัย) (ดู : 61) 10 มิ.ย. 2565
เรื่อง แผ่นพับประชาสัมพันธ์ยาเสพติด ประจำปี 2565 (ดู : 58) 9 พ.ค. 2565
ขอเชิญชวน พี่น้องชาวตำมะลังที่มีสุนัขและแมว มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (ดู : 196) 13 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ประสบภัยพิบัติ (อัคคีภัย) พ.ศ.2565 (ดู : 247) 11 เม.ย. 2565
ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2565 (ดู : 265) 30 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานที่มิใช่งานก่อสร้าง (ดู : 230) 14 มี.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1) ประจำปี พ.ศ.2565 (ดู : 236) 14 ก.พ. 2565
ประกาศ เรื่องบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (ดู : 267) 12 ม.ค. 2565
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง "สุจริต โปร่งใส สตูลไสสะอาด 2565 และ งดรับ งดให้" (ดู : 261) 11 ม.ค. 2565
ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน 8 รายการ (ดู : 275) 6 ม.ค. 2565
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (ดู : 269) 23 ธ.ค. 2564
ประกาศ เรื่องผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล (ดู : 257) 22 ธ.ค. 2564
ขอเชิญชวนชาวตำมะลังที่ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 วันที่ 16 พ.ย. 64 (ดู : 231) 11 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ระมัดระวังป้องกันเหตุอัคคีภัย (ดู : 58) 8 พ.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของอปท. (ดู : 274) 8 พ.ย. 2564
ประกาศ เรื่องบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ผ.ถ.4/4 บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง ส.ถ.4/4 (ดู : 307) 22 ต.ค. 2564
ด้วยอำเภอเมืองสตูล จะออกให้บริการฉีดวัคซีนในพื้นที่ตำบลตำมะลัง ในวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 นี้ (ดู : 184) 21 ต.ค. 2564
วันที่ 11 ต.ค. 64 (พรุ่งนี้) จะมีการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ รร.สตูลวิทยา (ดู : 193) 10 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 337) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 279) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามในการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต.ตำมะลัง (ดู : 315) 6 ต.ค. 2564
ประกาศ เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลัง (ดู : 274) 4 ต.ค. 2564
ประกาศจาก โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำมะลัง (ดู : 179) 2 ก.ย. 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ว่าด้วย การละหมาดญะมาอะห์ และการละหมาดวันศุกร์ (ดู : 197) 2 ก.ย. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2564 (ฉบับที่ 3) (ดู : 309) 2 ก.ย. 2564
ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เรื่อง ภาษีป้าย ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 307) 18 ส.ค. 2564
ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ดู : 344) 18 ส.ค. 2564
ประกาศกำหนดยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2564 (ดู : 312) 16 ส.ค. 2564
มาตรการ เข้าพื้นที่ จ.สตูล (ดู : 191) 9 ส.ค. 2564
ขอเชิญสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน (ดู : 325) 5 ส.ค. 2564
เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2564 (ฉบับที่ 2) (ดู : 322) 3 ส.ค. 2564
 
 หน้า  1 |  2 |  3 |  4 | 
 
หมู่ 3 ตำบลตำมะลัง อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000โทรศัพท์ : 074-750-910 โทรสาร : 074-750-910
E-mail Address : saraban@thammalang.go.th
Copyright © 2018. www.thammalang.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs